KORISNIČKI UGOVOR

POJEDINAČNI KORISNIČKI UGOVOR ZA NOVČNIK 1. Ugovorne strane Ugovorne strane Pojedinačnog korisničkog ugovora BinBin BH Novčanik (u daljem tekstu "Ugovor"), čine korisnik usluga (u daljem tekstu "Korisnik" i/ili "Korisnici") koji postaje Korisnikom kada se izvrši registraciju na Sistem Novčanika putem BinBin BH mobilne aplikacije (u daljem tekstu “Aplikacija”), i davatelj usluge BinBin BH d.o.o. (u daljem "BinBin BH"). U ovom Ugovoru, BinBin BH i KORISNIK će se pojedinačno nazivati "Strana", a zajednički kao "Stranke". Ovaj Ugovor je sastavni dio BinBin Korisničkog ugovora za Korisnike koji izaberu pogodnost plaćanja Novčanikom, a čije uvjete prihvataju prilikom registracije u Aplikaciji, prava i obveze sadržane u Korisničkog ugovora primjenjuju se i u ovom Ugovoru. Pojmovi sadržani u ovom Ugovoru, ako nisu posebno navedena, imaju značenja navedena u Korisničkom ugovoru. 2. Usluge Novčanik je način plaćanja koji korisnicima BinBin BH-a pruža jednostavne uvjete plaćanja. Prihvaćanjem ovog Ugovora, Korisnici će kreirati račun Novčanika putem Aplikacije. Korisnik može dodavati iznose na ovaj kreirani račun Novčanika samo putem kreditnih i debitnih kartica. Iznose koji se mogu prenijeti na novčanik odjednom i/ili mjesečno isključivo će određivati BinBin BH. BinBin BH ima pravo promijeniti ove iznose u bilo kojem trenutku. Iznosi koje Korisnik prenese na Novčanik bit će dostupni samo za korištenje u BinBin BH aplikaciji. 3. Sustav novčanika 3.1 Korisnik će moći stvoriti račun Novčanika za korištenje u Uslugama koje se nude putem Aplikacije, do gornjeg limita koji je BinBin postavio u valuti konvertibilnih maraka - KM, putem aplikacije. 3.2 Nakon kreiranja Novčanika, Korisnik će učitati stanje na Novčanik u valuti KM koristeći kreditnu ili debitnu karticu. Račun Novčanika može se kreirati s jednokratnim unosom koda koji će biti poslan na mobilni telefon i bit će aktiviran samo kada se stanje učita. 3.3 Mobilni telefon koji je Korisnik koristio za kreiranje Novčanika može se koristiti samo za jedan Novčanik. Ako Korisnik želi promijeniti mobilni telefon koji se nalazi u vlastitom Novčaniku, Novčanik povezan s odgovarajućim telefonom bit će poništen, a postojeći saldo će biti vraćen na kreditnu ili debitnu karticu koju je Korisnik registrirao. Korisnik tada može stvoriti novi Novčanik s novim brojem mobilnog telefona. Sukladno članku 3.6 ovog Ugovora, ako Korisnik promijeni podatke o mobilnom telefonu definirane na Novčaniku, povratni iznosi koje može zaraditi od vožnji bit će izbrisani. U slučaju da korisnik promijeni mobilni telefon. priznaje, izjavljuje i obvezuje se da neće postavljati nikakve zahtjeve za vraćene iznose u skladu s člankom, te da je BinBin BH učinio neslužbenom aplikacijom u najširem smislu za prošlost i budućnost. 3.4 Kako bi Korisnik zatvorio račun Novčanika definiran brojem mobilnog telefona, na support@binbinscooters.com mora poslati e-mail sa zahtjevom za zatvaranje Novčanika. 3.5 Korisnik može koristiti Novčanik samo u Uslugama koje se nude putem Aplikacije. Nije moguće koristiti salde sadržane na računu novčanika za plaćanja izvan Aplikacije. 3.6 Ako su ispunjeni uvjeti navedeni u aplikaciji za vožnju i/ili rezervaciju koje će Korisnik platiti putem Novčanika u aplikaciji, određeni postotak ili iznos vožnje i/ili rezervacije koju je najavio BinBin BH bit će učitan na Korisnički novčanik. Te naknade, koje naplaćuje BinBin BH, korisnik može koristiti samo u Uslugama koje se nude putem Aplikacije. Korisnik ne može zahtijevati povrat ovih naknada koje je BinBin BH uplatio na Korisnikov novčanik na njegov/njezin bankovni račun kao rezultat vožnja i/ili rezervacija koje je napravio i ne može prenijeti te naknade. 3.7 Ako Korisnik odabere Novčanik, koji je među opcijama plaćanja, kada započne vožnju i/ili rezervaciju putem Aplikacije i dođe u fazu završetka, relevantni iznos vožnje i/ili rezervacije bit će naplaćen od Korisnika Novčanika od BinBin BH. Ako na korisničkom računu Novčanika nema salda jednak iznosu vožnje i/ili rezervacije, plaćanje se ne može izvršiti Novčanikom i bit će zatraženi drugi dostupni načini plaćanja. 3.8 BinBin BH će iz Novčanika prikupiti samo iznos vožnje i/ili rezervacije, a preostali iznos će i dalje biti zaštićen u Novčaniku. 3.9 BinBin BH će moći automatski naplatiti neplaćene naknade za usluge (“iznos potraživanja”) koje proizlaze iz korisnikovih prethodnih vožnji s korisničkog računa Novčanika ako ima dovoljno sredstava na računu Novčanika korisnika bez traženja odobrenja Korisnika. 3.10 Korisnik će moći platiti kaznene naknade koje mu se naplaćuju putem Novčanika, u slučaju da Korisnik prekrši pravila i zakon, kako je navedeno u članku 19. Korisničkog ugovora pod nazivom Naknade i kazne. Nije moguće da korisnik koristi usluge bez plaćanja ovih kaznenih naknada. 3.11 BinBin BH će moći potpuno i/ili djelomično naplatiti iz Novčanika iznose kazni i potraživanja koja nastanu za Korisnika. 3.12 Ako korisnik odabere opciju "automatskog ponovnog punjenja" prilikom prijenosa stanja na svoj račun Wallet, željeni iznos koji će se automatski učitati bit će učitan na njegov Novčanik povlačenjem s debitne ili kreditne kartice definirane u sustavu ako padne ispod salda navedenog u Zahtjevu. 3.13 Korisnik će upravljati svojim Novčanikom putem Aplikacije, obavljati instalaciju i operacije plaćanja putem Aplikacije. 3.14 U slučaju da se iznos Usluga koje Korisnik koristi putem aplikacije kasnije iz bilo kojeg razloga poništi, BinBin BH će vratiti trošak ovih Usluga na račun Novčanika. 3.15 BinBin BH ima pravo jednostrano zatvoriti, zaustaviti i prekinuti ovu uslugu. U tom slučaju, saldo koji pripada Korisniku bit će vraćen na kreditnu ili debitnu karticu koju je Korisnik registrovao u sistem. Nikakvo plaćanje neće biti izvršeno na bilo koju drugu kreditnu ili debitnu karticu. 4. Obveze Korisnika 4.1 Dok korisnik koristi usluge Novčanika, • Odredbe Korisničkog ugovora koje je Korisnik prihvatio prilikom registracije u BinBin BH aplikaciji ostaju na snazi; • Može se registrirati na Novčanik unošenjem jednokratne lozinke koja će biti poslana na mobilni telefon. Prilikom kreiranja računa Novčanika, morat će se registrovati broj telefona kako bi se mogla poslati jednokratna lozinka. • Osobno je odgovoran za sve transakcije koje će izvršiti s broja telefona koji je registriran u sistemu Novčanika; • Kupnju putem Novčanika može obaviti samo ako ima dovoljno sredstava, a opciju plaćanja Novčanikom ne može koristiti ako nema dovoljno sredstava; • Financijska i moralna prava usluga i softvera koje pruža BinBin BH u obliku obrade, umnožavanja, širenja, predstavljanja i prijenosa podatka su intelektualno vlasništvo BinBin BH ne smiju se koristiti ni na koji način niti zloupotrijebiti. • BinBin BH se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog neovlaštenog korištenja Novčanika od strane trećih osoba, bit će odgovoran samo za zaštitu korisničkog računa kreiranog za Sustav Novčanika (uključujući relevantno korisničko ime i lozinku) i svih podataka koji se mogu povezati s računom, te ih neće dijeliti s trećim osobama; BinBin BH neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati ako se podaci izgube, ukradu ili koriste na neovlašten način zbog nepoštivanja ove obveze povjerljivosti, a BinBin BH neće snositi nikakvu odgovornost; • BinBin BH može pratiti cijeli sustav u bilo kojem trenutku ili kontinuirano, ima pravo zabilježiti operacije koje treba izvesti; • BinBin BH ima pravo izvršiti potrebne intervencije i ukloniti Korisnika iz aplikacije i ukloniti njegov Korisnički račun ako Korisnik postupa suprotno pravilima, • Informacije o svim vrstama transakcija koje se provode u okviru ovog Ugovora se može podijeliti s relevantnim institucijama i organizacijama i/ili koristiti tako da ga BinBin BH anonimizira kako bi ispunio svoje zakonske obveze; 4.2 Povrat salda koji treba izvršiti Korisniku bit će izvršen samo na kreditnu i debitnu karticu koja je učitana. Povrat novca na kreditnu karticu na koju se tereti ne može biti veći od terećenja navedene kreditne kartice. 4.3 U slučaju da se ukaže potreba, posrednik u plaćanju ili BinBin BH mogu vratiti iznos iz Novčanika Korisniku. Korisnik može odabrati jednu od opcija da se stanje u Novčaniku vrati na Kreditnu karticu ili debitnu karticu sa koje je izvršeno plaćanje ili se odlučiti za nastavak članstva. U slučaju da Korisnik dostavi pogrešne informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici i sredstva budu pogrešno usmjerena zbog greške Korisnika, Korisnik izjavljuje da neće imati potraživanja prema BinBin BH zbog pogreške koju načini sam Korisnik. 4.4 U svakom slučaju, BinBin BH-a obveza prema Korisniku jednaka je iznosu salda dostupno u novčaniku. 5. Prava i ovlasti BinBin BH 5.1. BinBin BH Novčanik omogućuje jednostavno plaćanje za BinBin BH korisnike koji se mogu koristiti samo za trošenje preko BinBin BH-a usluga. 5.2. Stanje sadržano u Novčaniku Korisnika preneseno je isključivo s korisnikove kreditne ili debitne kartice, a BinBin BH nema obvezu plaćanja za ovaj račun. 5.3 BinBin BH ne snosi odgovornost za transakcije koje se obavljaju putem Novčanika, a Korisnik je isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog kršenja obveza navedenih u članku 4. ovog Ugovora, korištenja računa Novčanika od strane trećih osoba, i dijeljenje jednokratne lozinke koja se šalje na mobilni telefon s trećim stranama. Zaštita podataka o pristupu korisničkom računu Novčanika i poduzimanje mjera za sprječavanje da ih drugi koriste je odgovornost Korisnika, a BinBin BH nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati. 5.4 Kako bi izvršio plaćanje putem novčanika, Korisnik mora imati dovoljno sredstava na svom Novčaniku. Korisnik će moći prenositi sredstva na Novčanik, pod uvjetom da ne prelaze cijene koje je objavio BinBin BH. 5.5 Korisnici BinBin BH-a registriraju se u Novčanik na zahtjev. Ne postoji obveza registracije za Novčanik. 5.6 BinBin BH može privremeno obustaviti ili potpuno zaustaviti rad sustava u bilo kojem trenutku. 5.7 BinBin BH može privremeno obustaviti ili potpuno zaustaviti mogućnost plaćanja zainteresiranim korisnicima putem Novčanika zbog korisničkih transakcija koje izazivaju sigurnosne sumnje. 5.8 BinBin BH neće imati nikakvu odgovornost prema svojim korisnicima ili trećim stranama zbog privremene obustave ili potpune obustave korištenja Novčanika. 5.9 BinBin BH će poduzeti potrebnu brigu kako bi usluge koje se nude putem aplikacije osigurale na vrijeme, sigurno i bez pogrešaka, da su rezultati dobiveni korištenjem usluge tačni i pouzdani, te da kvaliteta usluge ispunjava očekivanja. 5.10 BinBin BH ima pravo promijeniti uvjete i odredbe ovog Ugovora u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti kako bi se uskladio s budućim tehničkim zahtjevima i zakonima, pod uvjetom da to nije na štetu Korisnika. U tom kontekstu, BinBin BH može unijeti izmjene u provedbu ovog Ugovora, izmijeniti postojeće članke ili dodati nove članke. 6. Plaćanje 6.1 Ako Korisnik unese stanje na Novčanik putem kreditne ili debitne kartice, moći će koristiti Novčanik kao pogodnost plaćanja u Uslugama koje će koristiti putem Aplikacije. Svoje prigovore i pritužbe na transakcije koje će obaviti Novčanikom Korisnik može poslati BinBin BH-u u najkraćem mogućem roku pozivom na broj ______ ili poštom na support@binbinscooters.com . Pritužbe na transakcije plaćene novčanikom ili na uplaćeni iznos BinBin BH-u obavezno je podnijeti što je prije moguće. U suprotnom, BinBin BH ima pravo odbiti prigovor da postoje greške u transakcijama i ne izvršiti povrat novca. 6.2 U zamjenu za uslugu plaćenu novčanikom od e-računa će se odbiti onoliko koliko je izvršena vožnja. 6.3 BinBin BH neće biti odgovoran za kašnjenja uzrokovana nepredviđenim ili neizbježnim okolnostima, propustom u izvršenju platne transakcije ili propustom u izvršenju platne transakcije o vlastitom trošku, niti za štetu nastalu kao rezultat toga. 7. Obaveze Ugovornih strana Sve transakcije koje proizlaze iz zakonskih promjena koje će se dogoditi izvan opsega ovog Ugovora su izvan odgovornosti BinBin BH-a i odražavaju se u Ugovoru. 8. Povrat salda Novčanika 8.1 Kada korisnik želi vratiti stanje na svom Novčaniku, ima pravo kreirati zahtjev za povrat slanjem zahtjeva za povrat na support@binbinscooters.com e-mail adresu. Ako Korisnik podnese takav zahtjev, Korisnik će biti obaviješten o vraćenim naknadama u roku od 3-5 dana na e-mail adresu support@binbinscooters.com. Nakon dovršetka postupka povrata, iznos će biti vraćen na kreditnu ili debitnu karticu od 2 do 10 dana, ovisno o banci. 8.2 Iznos koji se može vratiti je trenutno stanje Korisnika na računu BinBin Bh Novčanik. Iznos koji je korisnik potrošio ne može se zahtijevati povratom novca i ne može se vratiti. 8.3 BinBin BH ni na koji način nije odgovoran za činjenicu da se proces povrata ne može izvršiti zbog činjenice da je kreditna i/ili debitna kartica otkazana iz razloga povezanog s bankom. 8.4 Ako je proces povrata dovršen, osobi će biti isplaćen iznos sa Novčanika na debitnu karticu a o tome će biti načinjena zabilješka unutar Aplikacije. 9. Osobni podaci Kada Korisnik postane član Novčanika, za odobravanje Korisničkog ugovora i tijekom njegovog/njezinog kretanja unutar web stranice nakon članstva, osobni podaci kao što su ime, prezime, e-mail adresa, adresa/adrese narudžbe, telefonski broj („Osobni podaci”) dijeli s kontrolorom podataka BinBin BH. Prihvaća i izjavljuje da izričito pristaje na njihovu obradu, prijenos trećim stranama iu inozemstvo u okviru načela utvrđenih u Zakonu o zaštiti podataka. Obrada osobnih podataka, njihov prijenos trećim stranama i u inozemstvo temelji se na pravnom odnosu uspostavljenom između Korisnika i BinBin BH. Osobni podaci mogu se obrađivati, prenositi trećim stranama i u inozemstvo ili koristiti anonimiziranjem od strane BinBin BH i BinBin BH povezanih društava u okviru ovog ugovornog odnosa i od strane poslovnih partnera s kojima BinBin i njegova povezana društva imaju ugovorni odnos u svrhe kao što su marketing, analiza , statistika. 10. Mjerodavno pravo i ovlašteni sudovi i ovršni uredi Na ovaj Ugovor primjenjuju se svi zakonski akti koji su na snazi u BiH. Ugovorne strane će sve sporove pokušati riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće nadležan je Sud u Sarajevu. 11. Stupanje na snagu Ovaj Ugovor stupa na snagu između strana online i na neodređeno vrijeme od trenutka kada korisnik unese podatke na BinBin BH Novčanik putem korisničke aplikacije. 12. Raskid Stranke mogu raskinuti ovaj Ugovor u bilo koje vrijeme i bez ikakve obveze za naknadu štete prema BinBin BH-u. Raskid Ugovora ne utječu se na prava potraživanja stranaka jedna od druge.