ДОГОВОР С ПОТРЕБИТЕЛ НА БИНБИН

ДОГОВОР С ПОТРЕБИТЕЛ НА БИНБИН 1. СТРАНИ Настоящият Договор и приложенията към него (оттук нататък наричани „Договорът“) с краен потребител се сключва между Бинбин България ЕООД, ЕИК 206883242, седалище и адрес на управление: София, бул. Цар Борис III 206, ет. 4 (оттук нататък наричано „БинБин” или „БИНБИН”) и ползвател на предоставяните от БИНБИН услуги по предоставяне пода наем на електрически тротинетки (наричани „ПОТРЕБИТЕЛЯТ“). В този Договор БинБин и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се наричат поотделно „Страна“, а заедно – „Страни“. 2. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Настоящият Договор урежда условията относно услугите за наем (наричани „Услугите“), предлагани чрез мобилното приложение на БинБин, и правилата за използване на приложението. Ако условията, изложени в този Договор, не бъдат приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма да може да получи достъп до и да използва Услугите. Ако до услугите бъде получен достъп и/или ако те бъдат предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез приложението, се приема, че всички условия в този Договор, които установяват договорно взаимоотношение между ПОТРЕБИТЕЛЯ и БИНБИН, са приети и одобрени от страните. Този Договор замества всички предишни договори и споразумения между Страните. Последният по хронологичен ред договор, одобрен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, отменя предишния договор. Този Договор трябва да бъде прочетен внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, който посещава и/или използва уебсайта или мобилното приложение на БинБин по какъвто и да е начин, преди да бъде използвано мобилното приложение. ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ И ПРЕДИ ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ. 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ Термините, използвани в този Договор, имат следните значения: 3.1. Превозни средства: Отнася се за превозните средства от тип електрически тротинетки (скутери), които вече са предоставени за употреба от БинБин, при условие че предвидените в този Договор условия са изпълнени. 3.2. Такса: С изключение на други такси (такса за разстояние, такса за щети, неустойки и др.), определени според периода на използване от ПОТРЕБИТЕЛЯ, се отнася за таксата, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще плати за максимален период на използване от 24 (двадесет и четири) часа. 3.3. Услуги/Услуга: Услугите, предлагани от БИНБИН, включват: (i) Мобилното приложение за електрически скутери на БИНБИН и свързания с него уебсайт, (ii) електрически скутери на БИНБИН, (iii) всяко друго свързано оборудване, персонал, услуги, приложения, уебсайтове и цялата информация, създадена или предлагана от БинБин. 3.4. Правилник: Съдържа всички правила, съдържащи се в този Договор относно използването на Услугите от ПОТРЕБИТЕЛЯ или обявени в уебсайта на БИНБИН или в други части от мобилното приложение. 3.5. Потребител: Отнася се за крайния потребител, който желае да използва мобилното приложение на БинБин, за да се възползва от Услугите, предлагани от БинБин. 3.6. Лична информация/Поверителна информация: Всякаква информация, която установява самоличността на потребителя, включително име/фамилия, пол, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща на потребителя и всякаква друга информация. 4. ОБЩ НАЕМ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 4.1. В рамките на обхвата на този Договор, за да се възползвате от Услугите, вие трябва да се регистрирате и да използвате активен акаунт на ПОТРЕБИТЕЛ („Акаунт“). Вие трябва да сте на възраст поне 16 (шестнадесет) години, за да имате Акаунт и да използвате Услугата. Използването на Превозни средства на БинБин от лица на възраст под 16 (шестнадесет) години със съгласието на техен родител/настойник не е възможно при никакви обстоятелства. За получаване на достъп до и използване на Услугите може да бъде поискано удостоверяване на самоличността. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че ако той/тя откаже да представи доказателство за самоличност, достъпът до и използването на Услугите могат да бъдат блокирани. Освен това, ако БинБин установи по някакъв начин, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е регистриран в системата с неправилно въведена информация за неговата/нейната самоличност, достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите ще бъде блокиран и Акаунтът на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще бъде премахнат, и ще бъде приложена разпоредбата на Член 18 от този Договор. 4.2. Вие трябва да посочите на БинБин поне един валиден метод за плащане (кредитна карта или друг приет метод за плащане), когато създавате Акаунта на ПОТРЕБИТЕЛЯ, заедно с определена Лична информация, като например име/фамилия, текущ адрес, телефонен номер и възраст. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, декларира и се задължава, че цялата информация, представена в неговия Акаунт, е точна, пълна, вярна и актуална. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че достъпът до и използването на Услугите ще бъдат блокирани, ако той/тя въведе неприемлив или изтекъл платежен документ или представи неточна, непълна и неактуална информация. Ако БинБин установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ участва в измамни дейности, БинБин запазва правото си да заведе съдебно дело и да получи обезщетение за вредите, нанесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ. 4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получи достъп до най-близкото Превозно средство до неговото/нейното местоположение чрез мобилното приложение „БинБин/бин бин”. За да започне неговото използване, трябва да бъде прочетен баркодът (QR код) на мобилното приложение. След като пътуването приключи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заключи Превозното средство чрез мобилното приложение и да завърши своето пътуване, като направи снимка на Превозното средство и я качи в системата, и също така да не преминава отвъд границите, показани в приложението на БинБин. БинБин предоставя услуги, ако има Превозни средства на разположение, и не гарантира разполагаемостта на Превозни средства по всяко време. За да може ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да се възползват от Услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и се задължава да върне Превозното средство навреме и в изправно състояние. 4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че той/тя носи цялата отговорност за осигуряване на достъпа до мрежата с данни за използване на Услугите. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно и приема, че ако той/тя получи достъп до или използва Услугите от устройство с безжичен достъп до Интернет, ще бъде използвана мобилна мрежа за данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че той/тя отговаря за софтуера и/или актуализациите, изисквани за използването на Услугите, предлагани в мобилното приложение на БинБин. БинБин не гарантира, че Услугите или каквато и да е част от Услугите ще работят с конкретен софтуер и/или устройство. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че в Услугите могат да възникнат повреди и/или закъснения поради използването на Интернет и електронни комуникации, и приема това положение от самото начало. 4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единичен потребител. БинБин и ПОТРЕБИТЕЛЯТ са единствените Страни по този Договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е потребител – физическо лице и носи цялата отговорност за всички условия, предвидени в този Договор. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ активира определено Превозно средство в своя регион, той/тя приема и се задължава, че ще използва само това Превозно средство. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, декларира и се задължава, че при никакви обстоятелства няма да предоставя Превозно средство, активирано от него, за използване от трети лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и третото лице ще носят солидарна отговорност за Превозните средства, предоставени на трети лица от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и всички други щети, възникнали в тази връзка. 4.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема от самото начало, че той/тя има необходимата компетентност за използване на Превозното средство. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и се задължава, че той/тя е запознат/а с използването на Превозното средство и има физическата и/или психологическата компетентност да използва Превозното средство. Съгласявайки се да използва Превозното средство, ПОТРЕБИТЕЛЯТ неотменимо приема всички отговорности и рискове, които могат да възникнат от лично нараняване, телесна и/или физическа щета на трети лица, смърт или щета по имущество. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за определяне дали неблагоприятни времеви условия, като например дъжд, мъгла, сняг, градушка, заледяване, температурни промени или светкавица, без никакви ограничения, правят управлението на Превозно средство опасно. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съобразява своите навици за шофиране и спирачното разстояние съобразно други фактори, като например време, видимост, фактори на околната среда и състояние на трафика, докато шофира. 4.7. Докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Услугите, той/тя ще се отнася с уважение към околната среда, трети лица и други живи същества, ще спазва правилата за движение по пътищата, предвидени в законодателството, което е в сила по въпроси, касаещи управлението на Превозното средство (правила за шофиране, правила за паркиране и др.). Той/тя приема, декларира и се задължава, че ще спазва тези правила и че носи цялата отговорност за всякакви щети, които могат да възникнат поради негово/нейно нарушение на тези правила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и се задължава, че ще спазва правилата, които трябва да бъдат спазвани от водачи на електрически скутери съгласно Закона за движение по пътищата, както и следните правила: 1) При управление в тъмната част от денонощието или намалена видимост, Потребителят трябва да носи отразителни елементи по облеклото си, за да бъде лесно видим; 2) Потребителят следва да се придвижва в лените за велосипеди, а ако такива липсват – възможно най-плътно в дясно на пътното платно, ако на него е разрешено движение на Превозното средство; 3) Светлините трябва да са вклчени винаги в част от денонощието или при намалена видимост; 4) Позволено е управление само на Превозно средство с изрядна спирачна уредба; 5) Ползването на каска от лица под 18 годишна възраст е задължително; 6) Забранено е упралението по пътища с максимална разрешена скорост над 50 km/h (освен ако не е обособена нарочна велолента); 7) забранено е управлението в зони, в които употребата на велосипеди е забранена; 8) Забранено е ползването на бус – ленти; 9) забранено е управлението с повече от 25 км / ч; 10) Забранено е возенето на повече от едно лице на Превозно средство; 11) Забранено е паралелно управление в една лента от пътното платно; 12) Потребителят трябва да управлява винаги с две ръце на кормилото; 13) Забранено е карането в близост до или държането за друго ППС; 14) Забранено е тегленето, бутането или транспортирането на багажи; 15) Забранено е управлението в пешеходни зони, а пресичането на пешеходни пътеки следва да е посредством бутане на Превозното средство; 16) Забранено е ползването на мобилен телефон по време на управление; 17) Забранени са акробатични движения; 18) забранено е паркиране по начин, който нарушава обществения ред, нарушава частна собственост и възпрепятства безопасността на движението на превозни средства и пешеходци, инвалиди или хора с ограничена мобилност, 4.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва Услугите единствено за законни цели. В противен случай, той/тя ще носи отговорност за всички щети, които могат да възникнат, като в случаите, когато Услугите се използват за злоупотреба, ще се прилага Член 18 на този Договор. Също така ПОТРЕБИТЕЛЯТ никога повече не може да бъде потребител на БинБин. 4.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава и знае, че Превозните средства не са на разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. Превозните средства трябва да бъдат наемани в рамките на максималния период на наем, посочен по-долу. Общият брой на Превозните средства е ограничен и БинБин никога не гарантира годността на Превозните средства. 4.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че той/тя има право да използва Превозното средство единствено в университетски кампуси и градски зони, определени от БИНБИН и чиито граници ще бъдат показани в мобилното приложение. Забранено е Превозните средства, които са предвидени от БИНБИН за използване в кампуси, да бъдат извеждани извън кампуса. Ако Превозните средства бъдат изведени от районите, в които е предвидено да бъдат използвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ, БинБин ще деактивира достъпа до Превозното средство. Същевременно ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който наруши това задължение, ще бъде санкциониран съгласно Член 20. 4.11.ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да спазва правилата за използване и управление на Превозното средство. Съгласно съответното законодателство, като се има предвид спецификата на Превозното средство, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен и отговаря за използване на необходимото оборудване за безопасно шофиране, включително, но не само защитна каска, защитни очила, които ще предпазват очите от външни влияния и няма да нарушават видимостта, светлоотразително облекло за нощно шофиране. 4.12. Освен правилата, споменати по-горе, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва следните правила за безопасно управление: (i) Забранено е Превозното средство да бъде използвано в надпревари, моторни спортове и други подобни дейности. (ii) Забранено е качването в градски транспорт с Превозно средство. (iii) Забранено е транспортирането на Превозното средство с други лични превозни средства. (iv) Забранено е използването на мобилен телефон, таблет, портативно устройство за слушане на музика или каквито и да е други разсейващи устройства или предмети по време на управление. (v) ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и се задължава, че Превозното средство няма да бъде използвано под влиянието на алкохол, лекарства, наркотици или каквито и да е вещества, които могат да възпрепятстват или да нарушат способността за безопасно шофиране. (vi) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да вози второ лице (вкл.деца) в Превозното средство или да шофира едновременно с две или повече лица. (vii) В края на пътуването Превозното средство трябва да бъде заключено. Ако Превозното средство не бъде заключено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, пътуването ще продължи и таксата за пътуване ще продължи да бъде начислявана на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за ситуации, които нарушават обществения ред и които могат да възникнат поради това, че Превозното средство не е заключено, и за щетите, които могат да бъдат понесени от БинБин. (viii) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да заключи Превозното средство заради заключващия механизъм, той/тя трябва незабавно и директно да се свърже с БИНБИН. През това време ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предпазва Превозното средство. (ix) ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще използва само заключващите механизми, осигурени от БИНБИН, и няма да заключва Превозното средство по какъвто и да е друг начин или с различна ключалка. Без да е налице спешна ситуация по отношение на сигурността, заключването на Превозното средство по начин, различен от посочения метод, или с различна ключалка е еквивалентно на оставяне на Превозното средство без заключване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще носи отговорност за всички щети, възникнали от това нарушение. (x) Когато пътуването приключи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, декларира и се задължава да паркира своето Превозно средство на БИНБИН на публични видими места съгласно правилата за движение по пътищата. (xi) Превозното средство трябва да бъде паркирано на местата, посочени в Член 4.10 (в отворена позиция) Превозното средство не може да бъде паркирано в неодобрена частна собственост, заключена зона или каквато и да е друга частна зона. Освен това, Превозното средство не трябва да бъде паркирано в зона с тежък трафик, където има опасност от преобръщане. Превозното средство не може да бъде паркирано в непублична зона. Превозното средство трябва да бъде паркирано по видим начин в публична зона. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и се задължава, че е наясно с всички тези ситуации и ограничения, разбира ги и ще действа така, както е необходимо. (xii) Ако Превозното средство бъде паркирано в неодобрена частна собственост, в непублична зона или в зона, която ще възпрепятства достъпа до Превозното средство на други ПОТРЕБИТЕЛИ в нарушение на установените правила, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще отговаря за всички щети, които могат да възникнат. (xiii) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да не използва Превозното средство за състезания, планинско изкачване, акробатика или други специални или неуместни действия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че няма да използва Превозното средство по неасфалтирани пътища, покрити с вода зони (по начин, който възпрепятства шофирането) или каквито и да е забранени, незаконни или смущаващи зони. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и се задължава, че няма да използва Превозното средство за целта на възнаграждение или наем, нарушаване на какъвто и да е закон, правило или разпоредба. (xiv) Общата товароносимост на Превозното средство е максимум 100 kg. Докато използва Превозното средство, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да носи общо 100 kg, включително неговото/нейното собствено тегло. (xv) Електрическият скутер на БИНБИН е електрическо превозно средство, чиито батерии трябва да се зареждат периодично, за да може да бъде управлявано. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че Превозното средство е електрическо превозно средство, и се задължава да го използва по безопасен и благоразумен начин с оглед на всички ограничения и изисквания, свързани с него. (xvi) Зарядът на Превозното средство ще намалява по време на използване (на базата на разстояние и време), като намаляването на заряда на Превозното средство може да доведе и до намаляване на скоростта и други експлоатационни характеристики на Превозното средство (или пълно изтощаване). (xvii) Когато Превозното средство започне наема или по време на процеса на експлоатация, нивото на заряд на Превозното средство, наето от ПОТРЕБИТЕЛЯ, не се гарантира от БИНБИН, като нивото на заряд на Превозното средство може да се променя по време на всеки наем. (xviii) Скоростта на изтощаване на батерията по време на използване на Превозното средство не се гарантира от БИНБИН. Скоростта на изтощаване на батерията на Превозното средство може да варира в зависимост от състоянието на пътя, времето и други фактори и/или елементи. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има отговорност да провери нивото на заряд на Превозното средство и да се увери, че то е достатъчно, преди да започне да управлява Превозното средство. (xix) Разстоянието и/или времето, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва Превозното средство, преди то да изгуби своя заряд, никога не могат да бъдат гарантирани от БИНБИН. Включително преди достигане на желаната дестинация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Превозното средство може да спре да работи във всеки момент по време на наема. БИНБИН не носи никаква отговорност. Ако батерията на Превозното средство се изтощи по време на наема, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да приключи шофирането съгласно всички условия на този Договор. БИНБИН начислява такса съгласно Правилника според момента на резултата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да зарежда Превозното средство по какъвто и да е начин. (xx) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да докладва незабавно всякакви злополуки, сблъсъци, щети, лично нараняване, смърт, откраднато или загубено Превозно средство на БИНБИН и на компетентните органи. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за всички видове законна и наказателна отговорност и други разноски, щети и загуби, нараняване и/или смърт, претенции и искове, разходи и разноски, неустойки, адвокатски комисионни и съдебни разноски, свързани с Превозно средство, които възникнат по време на наемането и ползването на Превозното средство. (xxi) За да може други ПОТРЕБИТЕЛИ да се възползват от Услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и се задължава, че ще върне Превозното средство навреме, както е получено, изцяло и в изправно състояние. 5. ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ 5.1. Таксите и тарифите подлежат на промяна в зависимост от местоположението на ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на използване и в случаи, когато има прекомерно високо търсене на Превозни средства от ПОТРЕБИТЕЛИ; таксата, определена по този начин, се представя за сведение на ПОТРЕБИТЕЛЯ в мобилното приложение, преди да започне използването на Превозното средство. Процесът на начисляване започва, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ прочете баркода (QR кода) на мобилното приложение в системата, и продължава до приключване на пътуването и качване на снимката в мобилното приложение. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ приключва своето пътуване, без да качи снимка, таксата за използване ще продължи да се начислява. 5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва Превозното средство за определена такса за пътуване или в рамките на цените, обяснени в мобилното приложение. При всички случаи такси и други начисления могат да бъдат събирани от БИНБИН, като таксите и начисленията ще бъдат обвързани с приложимите данъци и други местни начисления. БИНБИН събира таксите от ПОТРЕБИТЕЛЯ (с кредитна карта, предплатена карта или какъвто и да е друг приет метод за плащане) съгласно заложеното в този Договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за свързаните с пътувания и резервации щети, разходите за ремонти, разноските за експлоатация и наказателните клаузи, озаглавени „Неустойки” и уредени в Член 20 на този Договор. Неустойки могат да бъдат събирани директно от БИНБИН без уведомление, ако БИНБИН установи нарушение във връзка с който и да е метод за плащане, добавен към приложението. 5.3. По своя лична преценка БИНБИН може да създава промоционални кодове („Промоционални кодове/Подаръчни пътувания”), които могат да заместват отстъпки, други свързани с пътуване функции или привилегии и които са обвързани с допълнителни разпоредби, които следва да бъдат определени от БИНБИН поотделно за всеки от тях. Промоционалните кодове са еднократни оферти и могат да бъдат използвани единствено чрез мобилното приложение. Промоционалните кодове: (i) трябва да бъдат използвани в съответствие с всички закони за предвидените цели; (ii) не могат да бъдат копирани, продавани, прехвърляни, предоставяни на обществото по какъвто и да е начин, освен ако това не е изрично предвидено от БИНБИН; (iii) могат да бъдат отменени от БИНБИН по всяко време без отговорност за БИНБИН; (iv) могат да бъдат използвани съгласно специфичните условия, предвидени от БИНБИН за всеки Промоционален код; (v) не могат да бъдат използвани като парични средства; (vi) могат да изтекат, преди да бъдат използвани; (vii) не могат да бъдат преобразувани в парични средства. БИНБИН запазва правото да актуализира или да отменя Промоционалните кодове. Промоционалните кодове са ограничени само до един ПОТРЕБИТЕЛ и един Акаунт и не могат да бъдат комбинирани с други оферти. 5.4. Максималният период на наем за едно пътуване е 24 часа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, декларира и се задължава, че ще заключи Превозното средство чрез мобилното приложение в рамките на 24-часовия процес на наем и ще приключи своето пътуване като направи снимка на Превозното средство и я качи в системата. След това ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да наеме Превозното средство отново. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за това да бъде наясно с времевите закъснения, които могат да възникнат по време на процеса на заключване на Превозното средство. Натрупаните такси за наем ще бъдат начислени от БИНБИН на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато Превозното средство бъде върнато. Превозни средства, които не бъдат върнати в рамките на 48 часа (заключени и с приключено шофиране), ще бъдат счетени за загубени или откраднати и на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще бъде начислено обезщетение в размер на 1500 лева, като ситуацията ще бъде докладвана на съответните органи. БИНБИН също така може да начисли 50 лева като такса за обслужване за наеми, които надвишават 24 часа и Превозното средство не е откраднато или загубено. 5.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който се е регистрирал за използване на Услугата, трябва да представи информация за валидна кредитна карта или предплатена карта, или друг платежен документ, одобрен от БИНБИН („Платежният документ”), с посочена дата на изтичане. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, декларира и се задължава, че всяка кредитна карта, дебитна карта, предплатена карта, за която уведоми БИНБИН, ще бъде използвана от БинБин и/или институции/банки за извършване на електронни плащания, с които БИНБИН е сключило договор, ограничено единствено за целите на събиране на дължими суми. ПОТРЕБИТЕЛЯТ упълномощава БИНБИН да събира всички такси, създадени от него/нея, от Агента по плащанията. Всички такси и неустойки могат да бъдат събирани от БИНБИН. Таксите и разноските са обвързани с приложими данъци и други платежни задължения. Ако определено плащане не може да бъде извършено с кредитни карти или предплащания от карти поради някакъв проблем или недостатъчно салдо, плащането ще бъде поискано от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез качване в картата или чрез въвеждане на друга карта с лимит в системата. БИНБИН запазва правото да заведе съдебно дело, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ откаже да плати. 5.6. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изплати навреме своите задължения, възникнали от този Договор, или ако плащането не бъде получено от Платежните документи, които е оповестил, за всеки месец на забавяне ще бъде начислявана 5% лихва за просрочено плащане. 5.7. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ възрази срещу определена такса, начислена от Платежния документ, той/тя трябва да уведоми БИНБИН в писмена форма в рамките на 10 дни преди края на месеца и да представи на БИНБИН цялата уместна информация, като например датата на пътуването и приблизителния начален и краен час на съответното пътуване. Възражения, отправени в рамките на посочения срок, ще бъдат прегледани от БИНБИН, като се имат предвид търговските отчети, техническите отчети и използването на видео записи на БИНБИН. Ако възражението на ПОТРЕБИТЕЛЯ е основателно, в рамките на седем (7) дни след установяването на основателност неправилно начислената такса за обслужване ще бъде възстановена по сметката на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и се задължава, че знае, че няма право да предявява искания за обезщетение, лихва и други претенции спрямо БИНБИН поради забавено възстановяване на парични средства, и приема това положение. 5.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и се задължава да уведомява БИНБИН незабавно и в писмена форма за всички промени, свързани с Агента по плащанията, и евентуални кражби на карти. В случай на кражба или загуба на мобилния телефон на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той/тя трябва да изпрати на БИНБИН незабавно и в писмена форма искане за премахване на Акаунта в системата. БИНБИН не носи отговорност за преки или косвени щети, възникнали от закъснялото уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, кражби на карти или, съответно, използването на приложението от трети лица. 6. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че Превозното средство и всяко оборудване на БИНБИН, посочено в този Договор, винаги представляват частна собственост на БИНБИН. Превозните средства не могат да бъдат конфискувани, задържани или поставяни под запор заради задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица. 6.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава, че е наясно, че Превозните средства съдържат идентификация на географското местоположение, по-специално система за проследяване на Превозното средство. 6.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да разглобява, поврежда, надписва или променя, ремонтира или унищожава Превозното средство, каквато и да е част от Превозното средство или каквото и да е оборудване на БИНБИН. Етикетите върху Превозното средство не трябва да бъдат надрасквани, отлепяни, променяни или късани. Използването на Услугите не ви дава право да използвате търговските наименования, търговските марки, логата, наименованията на продукти и услуги на БИНБИН за рекламни, промоционални или справочни цели без предварителното писмено съгласие на БИНБИН. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за всички щети, причинени в резултат на негово нарушение на тези правила, като този Договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и БИНБИН ще бъде прекратен едностранно от БИНБИН. Прекратяването на този Договор не може да бъде тълкувано като отказ на БИНБИН от правото му на обезщетение за щети. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ повече няма да има възможност да бъде потребител на мобилното приложение на БИНБИН. Въпреки това ПОТРЕБИТЕЛЯТ не носи отговорност за обичайни надрасквания и корозия, причинени от използването на Превозното средство. 6.4. Посоченото по-долу е строго забранено: (i) Премахване, унищожаване на уведомления за авторски права, търговски марки или други уведомления за собственост от каквато и да е част от Услугите и други подобни действия; (ii) Възпроизвеждане, промяна или създаване на производни продукти, свързани с Услугите, разпространение, лицензиране, наем, продажба, препродажба, прехвърляне, пускане на дружеството на борсата, отчуждаване, предаване, публикуване или друга измама с Услугите по други начини, освен ако това не е изрично посочено от БИНБИН, и други подобни действия; (iii) Декодиране, обратен инженеринг или разглобяване и други подобни услуги, освен до степента, разрешена от приложимото законодателство; (iv) Наподобяване, имитиране или оформяне на каквато и да е част от Услугите и други подобни действия; (v) Стартиране или използване на каквато и да е програма или код, която претоварва или блокира работата или функционалността на Услугите с цел копаене, индексиране, проучване или други операции за добиване на данни, както и за други подобни действия; (vi) Опит за получаване на достъп или нарушаване на неоторизиран достъп до Услугите, свързани системи или мрежи и други подобни действия. 7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 7.1. Контрол на безопасността 7.1.1. Преди всяко използване на Превозното средство ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да извърши основен контрол на безопасността, както е предвидено в този член: (i) здравина на гумите; (II) безопасно действие на всички спирачки и светлини; и (III) изправност на оборудването на превозното средство; ( (iv) достатъчен заряд; и (V) каквито и да е признаци за повреда, необичайно или прекомерни надрасквания или други механични проблеми, които ясно могат да бъдат забелязани/да изискват поддръжка. 7.1.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че няма да използва Превозното средство в случай на явна опасна ситуация и незабавно ще докладва такава ситуация на отдела за обслужване на клиенти на БИНБИН. 7.1.3. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ започне да използва Превозно средство, което не е подходящо за употреба, той/тя има правото да го върне безплатно в рамките на 2 минути. В такъв случай той/тя може да наеме друго Превозно средство от системата безплатно. Ако няма друго Превозно средство в близост до ПОТРЕБИТЕЛЯ или Превозно средство, което е подходящо за употреба, на ПОТРЕБИТЕЛЯ не може да бъде начислена такса. Въпреки това, ако Превозното средство бъде използвано, макар и да е дефектно, и/или ако ситуацията не бъде докладвана, след това ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да поиска възстановяване на таксата. Освен това, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който получи повреденото Превозно средство, не уведоми незабавно БИНБИН в писмена форма за тази ситуация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще носи цялата отговорност за всякакви щети, които могат да възникнат в случай на злополука по време на пътуването. 7.2. Превозно средство: (i) което не бъде върнато в рамките на 24 последователни часа; (ii) на което GPS устройството бъде деактивирано; (iii) е паркирано в частна собственост, заключена зона или каквато и да е публична зона без разрешение в продължение на повече от 10 минути след края на пътуването; (iv) не бъде наето, но бъде преместено; или (V) в състояние, което БинБин приема за посегателство, ще се приема за Превозното средство, което е загубено / обсебено или откраднато. Освен ако не бъде представено разумно основание, ПОТРЕБИТЕЛЯТ и БИНБИН се съгласяват, че отговорността за загубени или откраднати / обсебени Превозни средства се носи от крайния ПОТРЕБИТЕЛ, който е приключил пътуването със съответното Превозно средство. Ако БИНБИН допусне, че определено Превозно средство е откраднато или загубено, то може да предприеме всякакви действия (със знанието на крайния потребител на Превозното средство, освен ако не е предвидено друго), включително, но не само връщане и друго подходящо обезщетение и уведомяване на съответните органи. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ще уведоми БИНБИН, че Превозното средство е загубено или откраднато, при първа възможност и незабавно. Страните се съгласяват, че информацията в базата данни на БИНБИН ще бъде обвързваща и ще представлява достатъчно доказателство при евентуален спор. 7.3. Безопасност на шофиране 7.3.1. Съгласно съответното законодателство и съгласно характеристиките на Превозното средство, носенето на защитната каска, защитни очила, които не възпрепятстват видимостта или осигуряват защита срещу външни влияния, светлоотразително облекло за нощно пътуване, включително, но не само използване на подходящо оборудване за безопасно шофиране, се осигуряват от и са отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 7.3.2. БИНБИН препоръчва на всички ПОТРЕБИТЕЛИ да използват защитна каска, одобрена съгласно Snell, CPSC, ANSI или ASTM, която е подходяща за техния размер и отговаря на изискванията на Snell, CPSC, ANSI или ASTM, съгласно препоръките на производителя. 7.3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че никое трето лице не носи отговорност за наранявания или смърт, причинени при използване на Услугите, независимо дали той/тя носи каска по време на инцидента или не. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема всички рискове от това, че не носи защитна каска или защитно оборудване. 7.4. Маршрут на Превозното средство ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че БИНБИН не гарантира маршрут или зона за използване на Превозното средство, и БИНБИН никога не гарантира безопасността на зоната, в която се извършва пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е наясно, че пътищата, тротоарите, пътните платна и маршрутите за превозни средства могат да бъдат опасни за пътуването поради времето, трафика или други рискове. 7.5. Ограничения за обслужване и използване 7.5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че БИНБИН не е превозвач. Алтернативни възможности за частен и обществен транспорт, включително обществен транспорт, таксита и пътеки за ходене, са осигурени на обществото и на ПОТРЕБИТЕЛЯ. БИНБИН предлага Превозни средства единствено като алтернатива и тази услуга е предвидена за използване единствено от хора, които могат да използват Превозното средство самостоятелно и са приели всички условия на този Договор. 7.5.2. БИНБИН полага всички усилия да гарантира, че Услугите са на разположение 365 дни в годината, но БИНБИН не може да гарантира, че тези Услуги винаги ще бъдат на разположение в случай на форсмажор, непредвидени събития или други обстоятелства. Достъпът до Услугите също така зависи от разполагаемостта на Превозни средства. БИНБИН не гарантира, че Услугите и Превозните средства ще бъдат на разположение по всяко време. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че БИНБИН може да отзове Превозното средство по всяко време. 8. ОГРАНИЧЕНИЯ По своя лична преценка БИНБИН може да ограничи или изцяло да предотврати използването от ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите или да прекрати неговите дейности по наемане на електрически скутер, без да посочва причина, по всяко време и без съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Освен това, когато използването на електрически скутери е забранено или преустановено съгласно решенията, взети от Държавни институции и организации в рамките на обхвата на приложимите разпоредби, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ приемат и се задължават, че използването на Превозните средства не е възможно и че ще спазват решенията, взети от Държавните институции и организации и съответните органи. 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 9.1. БинБин се съгласява, че ще защитава поверителната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като предприема мерките, които предприема за защита и опазване на своята собствена поверителност, с не по-малко от разумно ниво на грижи, и ще я ограничи до оторизирани служители (включително своите собствени служители), които действително имат нужда да знаят съответната информация. 9.2. Политиката за защита на личните данни е неразделна част от настоящия договор. 10. ОТКАЗ ОТ ПРАВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ЩЕ БЪДАТ ЛИЧНО ВАШИ В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Никакви косвени, случайни, специални, назидателни, наказателни и следствени щети, включително загуба на печалба, загуба на данни, лично нараняване и/или смърт и имуществени щети, които са свързани с или по някакъв начин произлизат от използването на Услугите, дори ако БИНБИН е дало предупреждение за евентуално възникване на щети, не водят до подвеждане под отговорност за понесени вреди или загуби. Дори ако БинБин даде предупреждение за възможна поява на такива щети или загуби, то не може да бъде подведено под отговорност за щети, отговорности или загуби, възникнали от следното: (i) използване от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Услугите, тяхната връзка с Услугите или техния достъп до или нарушаване на използването на Услугите; (ii) БинБин не носи отговорност за забавено изпълнение или за неизпълнение в резултат на причини отвъд разумния контрол на БинБин. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична и пълна отговорност за безопасното движение на Превозното средство. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и е запознат с факта, че дори ако Превозното средство наскоро е било обслужено или електрическите скутери са въведени в експлоатация като нови, то може да се развали и такива дефекти могат да причинят злополука, щета, нараняване или смърт поради злополука. Доколкото е разрешено от законодателството и в зависимост от използването от ПОТРЕБИТЕЛЯ на които и да е от Услугите, Превозните средства или свързаното оборудване, БИНБИН не дава никаква гаранция, включително изрична или предполагаема гаранция. Всички Услуги, Превозни средства и свързаното оборудване се предоставят „в състоянието, в което се намират” и „според разполагаемостта”, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ разчита на тях по своя лична преценка. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е наясно, че използването на която и да е Услуга е непредсказуемо и че Превозното средство и свързаното оборудване включват видими и невидими рискове и опасности, като например нараняване, смърт на ПОТРЕБИТЕЛЯ, имуществени щети. 11. ФОРСМАЖОР 11.1. Терминът „форсмажор“ означава природни бедствия, въстание, войни, стачки, атаки срещу приложението, уебсайта, системата, въпреки предприетите от БИНБИН необходими мерки за информационна сигурност, включително, но не само такива, които се развиват отвъд разумния контрол на БИНБИН, и ще бъде тълкуван като неизбежни събития, които не могат да бъдат предотвратени, въпреки полагане на съответни грижи. 11.2. При всички случаи, които се считат за форсмажор, Страните не носят отговорност за забавено изпълнение, непълно изпълнение или неизпълнение на някое от своите задължения, предвидени в този Договор. 12. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ Турското законодателство се прилага при разрешаването на всички спорове, възникнали от изпълнението и тълкуването на този Договор. Анадолските съдилища и служби по правоприлагане в Истанбул са упълномощени да разрешават всякакви противоречия/спорове, които са възникнали или могат да възникнат поради този Договор. 13. ДОКАЗАТЕЛСТВЕН ДОКУМЕНТ В случай на спорове, които могат да възникнат от този Договор, Страните се съгласяват, че търговските отчети, компютърните регистри, електронните и системните регистри, водени от БИНБИН в неговите бази данни и сървъри, търговските съобщения, кореспонденцията чрез приложения за бързи съобщения, електронните писма, кореспонденцията в социални медии, които са обвързващи и са потвърдени, ще представляват достатъчно и изключително доказателство и че имат характера на достатъчен доказателствен документ. 14. ОТКАЗ ОТ ПРАВА И ДЕЛИМОСТ НА РАЗПОРЕДБИТЕ Невъзможността на определена Страна да упражни или да приведе в принудително изпълнение някое право, предоставено по този Договор, не представлява отказ от съответното право и не възпрепятства по-нататъшното упражняване или привеждане в принудително изпълнение на съответното право. Недействителността, незаконността и неприложимостта на която и да е разпоредба на този Договор не оказва влияние върху действителността и приложимостта на останалите разпоредби на Договора. 15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прехвърля или преотстъпва своите права и задължения по този Договор, отчасти и/или изцяло, на трети лица без писменото съгласие на БИНБИН. 16. ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОГОВОРА Този Договор обхваща цялото споразумение между Страните по отношение на услугите, които следва да бъдат предоставени, и работите, които следва да бъдат извършени от БИНБИН, и замества и отменя всички предходни споразумения между Страните относно гореспоменатата услуга. Без да иска съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, БИНБИН може едностранно, по своя лична преценка, да променя, изменя или да внася подобрения по този Договор във всеки момент. Използването на Услугите след извършването на регулиране и промяна по този Договор означава, че съответните промени и регулирания са приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ, така че той/тя да отговаря за съответните промени. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прочита този Договор редовно, за да е запознат с извършените промени и регулирания. Ако по този Договор бъдат извършени някакви промени, БИНБИН ще публикува изявление както на уебсайта, така и в мобилното приложение. Таксите и неустойките, посочени в уебсайта, отменят таксите и неустойките, предвидени в този Договор. 17. ТЪЛКУВАНЕ НА ДОГОВОРА Заглавията на членовете в този Договор не оказват влияние върху тълкуването на Договора. Думата „или“ няма друго значение освен своето собствено. Думата „включително“ означава „включително, но не само”. Освен ако контекстът не изисква друго, всяка дума в единствено или множествено число посочва брой в единствено число или множествено число. Всички местоимения включват форми в мъжки, женски и среден род. 18. ПРЕКРАТЯВАНЕ Страните могат да прекратят този Договор по всяко време без уведомление и с едностранна декларация за намерение. При прекратяване на този Договор вземанията на Страните една от друга няма да бъдат засегнати от тази ситуация. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати този Договор, той/тя трябва незабавно да спре да използва Услугите, предлагани от БИНБИН. Въпреки това ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че такси и разноски ще бъдат събрани от БИНБИН за използването до момента на прекратяване на този Договор, като той/тя ще отговаря за останалите загуби и щети, споменати по-горе. 19. ОТМЯНА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва незабавно да докладва на БИНБИН техническите проблеми, които са възникнали/ще/могат да възникнат по време на използване на Превозното средство (електронно-ръчните ключалки не могат да бъдат отключени, Превозното средство започва да се движи според приложението, но в действителност е блокирано) на следния адрес: support@binbinscooters.com. Заявки и уведомления относно проблеми, изпратени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат финализирани от БИНБИН в рамките на 2 работни дни; ако проблемът изисква техническа проверка, тя ще бъде финализирана в рамките на 7 работни дни. В резултат на проверката на това уведомление от БИНБИН, ако бъде установено, че техническата повреда е причинена от самото Превозно средство, ще бъдат предприети съответни действия за отмяна на плащането, извършено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за неговото цялостно/частично връщане на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на не повече от 14 дни след уведомлението. Процесът за възстановяване на парични средства се извършва при същите условия като тези на платежния метод и платежния документ, избрани от ПОТРЕБИТЕЛЯ в момента на плащането, като това се осъществява в рамките на 2-15 дни за кредитни карти и 10-24 дни за дебитни карти, в зависимост от условията за банкиране на съответната банка или периода за обработване на изплащането, възникнало от договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е одобрил Индивидуалния договор за портфейл на краен потребител на БИНБИН, възстановяването първо ще бъде извършено в български лева като подарък в Портфейлната сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ поиска друго, той/тя следва да позвъни на Центъра за обслужване на клиенти на БинБин или да изпрати електронно писмо на БИНБИН на адрес support@binbinscooters.com, като възстановяването ще бъде извършено по съответната банкова сметка съгласно горепосочената процедура. 20. НЕУСТОЙКИ Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши правилата и законите, изложени в този Договор и/или предадени чрез мобилното приложение, БИНБИН ще събере следните суми от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на наказателни неустойки. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, декларира и се задължава, че той/тя разбира ситуацията и ще действа в съответствие с разпоредбите и юридическите условия на Договора; в противен случай размерът на неустойките, предвидени по-долу, ще бъде събран от БИНБИН от Платежните документи. Ако те не могат да бъдат събрани, той/тя ще плати съответния размер при първа заявка от страна на БИНБИН; в противен случай той/тя приема, декларира и се задължава, че е наясно, че освен правото на обезщетение за щети, причинени от нарушение на договора от БИНБИН, размерът на неустойката също ще бъде изискван: (i) Щети, причинени от ПОТРЕБИТЕЛЯ; Разходи за ремонт в размер до 500 лв. (ii) Откраднато и/или загубено Превозното средство; Стойността на скутера е 1500 лв. (iii) Повече от едно лице използва Превозното средство; 50 лв. (iv) Паркиране разрез с правилата; 50 лв (v) Паркиране на пътища или знаци за инвалиди; 50 лв (vi) Използване и оставяне на Превозно средство на БИНБИН извън обозначената зона; 50 лв (vii) Паркиране на Превозното средство в непублична зона или частна собственост; 50 лв (viii) Използване на обществен транспорт с Превозното средство; 50 лв (ix) Транспортиране на Превозното средство с частно превозно средство; 50 лв (x) Използване на Превозно средство на БИНБИН от лице, различно от собственика на акаунта, или предаване на непълна, неточна и невярна информация относно Акаунта на ПОТРЕБИТЕЛЯ; 50 лв (xi) Ако Превозното средство бъде загубено по някакъв начин (попадане в морето и др.); стойността на скутера е 1500 лв (xii) Надвишаване на максималния период на наем; 50 лв (xiii) Правене на снимката в края на пътуването по несъответстващ начин три пъти последователно; до 50 лв Събирането на неустойките, предвидени в този член, не възпрепятства правото на БИНБИН да претендира за допълнителни експлоатационни разходи и щети, надвишаващи неустойката, като БИНБИН запазва всички законни и наказателни права и претенции, които могат да възникнат от нарушения на този Договор и/или закони. Ако смятате, че е извършена погрешна констатация, изпратете електронно писмо до support@binbinscooters.com с обоснован и ясен текст. 21. АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ БИНБИН може да извърши уведомление като общо уведомление чрез Услугите, като изпрати електронно писмо до вашия електронен адрес, чрез мобилното приложение или в писмена форма до адреса, посочен във вашия Акаунт. Освен ако Страните не се уведомят една друга в писмена форма за промените в техните текущи електронни адреси в рамките на 3 (три) дни, те приемат, че заявките, отправени до старите електронни адреси, ще бъдат валидни и ще се считат за отправени до тях. Можете да се свържете с БИНБИН, като изпратите електронно писмо до support@binbinscooters.com и извършите уведомление. 22. ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ПРИЕМАНЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, приема и се задължава, че той/тя е прочел/а, разбира и приема всички членове и условия в този Договор и че одобрява точността на информацията, която е предоставил/а за себе си, и е напълно наясно с юридическите и обвързващи действия на Договора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че неговите законни права и средства за съдебна защита са ограничени в рамките на обхвата на Отказ от права и ограничаване на отговорността. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и се задължава, че той/тя е запознат/а с използването на Превозното средство и е разумно компетентен/на, и има физическата и/или психологическата компетентност да използва Превозното средство. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава и приема, че е на възраст 16 години или повече, ще предприеме мерките за сигурност, изисквани от правилата, няма да се качва на Превозното средство с друг пътник, ще спазва всички правила за движение по пътищата и ще използва Превозното средство, като приеме всички рискове. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, одобрявайки този Договор, неотменимо приема, декларира и се задължава, че е прочел, разбира и приема условията, предвидени в този Договор във връзка с достъпа до и използването на Услугите. БИНБИН може да предоставя определени Услуги, както и договори / изменения към тях само на английски език, като Потребителят се съгласява и потвърждава, че приема тези документи, договори, данни, приложение, отговори на запитвания и др.под. да са само на английски език, като сам ще осигури необходимия превод в случай, че не разбира английски език, преди да ползва или приеме сътоветния документ / Услуга. 23. ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ Всички условия на този Договор са приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път и ще влязат в сила от момента, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълни формуляра за регистрация. БинБин ще публикува актуалните условия на същия линк с текущата дата в случай на промени в този Договор. Актуализираният текущ Договор ще бъде валиден и в сила от момента на неговото публикуване, като всички съществуващи или нови ПОТРЕБИТЕЛИ ще бъдат обвързани с условията на този актуализиран Договор. Продължаване на достъпа до и използването на Услугите след такова известие представлява вашето съгласие да бъдете обвързани с изменените условия. ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОРТФЕЙЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ 1. Страни по договора Настоящият Индивидуален договор (наричан „Договор“) за портфейл на краен потребител на БИНБИН БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 206883242, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, 206, ет. 4, тел. 070010279, е с лицата, които извличат полза от следните услуги (наричани „Потребител“ и/или „Потребители“) посредством регистрация в Системата за портфейл чрез мобилното приложение на БинБин (наричано „Приложението“). В този Договор БинБин и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се наричат поотделно „Страна“, а заедно – „Страни“. Този Договор представлява неразделна част от Договора с краен потребител, който се приема от Потребители, които предпочитат удобството на плащане с Портфейл, при извършване на регистрация в Приложението, като правата и задълженията, съдържащи се в Договора с краен потребител, влизат в сила по съответния начин. Термините, които се съдържат в този Договор, но не са изрично дефинирани, имат значенията, предвидени в Договора с краен потребител. 2. Услуги Портфейл е метод за плащане, който предлага лесни условия за плащане на Потребителите на БинБин. Приемайки този Договор, Потребителите ще създадат Портфейлна сметка чрез Приложението. Потребителят може да добавя суми към тази създадена Портфейлна сметка единствено чрез кредитни и дебитни карти. Сумите, които могат да бъдат превеждани към Портфейла в определен момент и/или на месечна основа, ще бъдат определяни изключително от БинБин. БинБин има право да променя тези суми по всяко време. Сумите, превеждани от Потребителя към Портфейла, ще бъдат на разположение единствено за покупки в Приложението на БинБин. 3. Система за портфейл 3.1. Потребителят ще има възможност да създаде Портфейлна сметка за използване в Услугите, предлагани чрез Приложението, до горния лимит, зададен от БинБин в турски лири, чрез Приложението. 3.2. След като създаде Портфейла, Потребителят ще зареди салдата в Портфейла в турски лири, използвайки кредитна или дебитна карта. Портфейлната сметка може да бъде създадена с еднократен код за въвеждане, който ще бъде изпратен до мобилния телефон и ще бъде активиран, след като салдото бъде заредено. 3.3. Мобилният телефон, използван от Потребителя за създаване на Портфейлната сметка, може да бъде използван само за една Портфейлна сметка. Ако Потребителят желае да промени мобилния телефон, който се намира в неговия Портфейл, Портфейлът, свързан към съответния телефон, ще бъде отменен и наличното салдо ще бъде върнато по кредитната или дебитната карта, качена от Потребителя. След това Потребителят може да създаде нов Портфейл с номера на нов мобилен телефон. Съгласно член 3.6 от този Договор, ако Потребителят промени информацията за мобилния телефон, дефинирана в Портфейлната сметка, подлежащите на възстановяване суми, които той/тя може да заработи от пътувания, ще бъдат изтрити. В случай че Потребителят промени своя мобилен телефон, той потвърждава, декларира и се задължава, че няма да предявява никакви искания за сумите, върнати съгласно този член, и че е направил БИНБИН неофициално приложение в най-широкия смисъл по отношение на миналото и бъдещето. 3.4. За да може Портфейлната сметка, дефинирана от номера на мобилния телефон, да бъде закрита от Потребителя, той трябва да изпрати електронно писмо до следния адрес: support@binbinscooters.com. 3.5. Потребителят може да използва Портфейла единствено в Услугите, предлагани чрез Приложението. Не е възможно салдата, съдържащи се в Портфейлната сметка, да бъдат използвани по друг начин, освен за Приложението. 3.6. Ако условията, обявени в Приложението, бъдат изпълнени за шофирането и/или резервациите, които Потребителят ще плаща посредством Портфейлната сметка чрез Приложението, определен процент или сума от шофирането и/или резервацията, както е обявено от БинБин, ще бъде качен в Портфейла на Потребителя. Потребителят може да използва тези суми, които са предоставяни от БинБин, единствено в Услугите, предлагани чрез Приложението. Потребителят няма право да предявява искане за теглене на тези кредити, начислени от БинБин в Портфейла на Потребителя, по неговата/нейната банкова сметка в резултат на пътуванията и/или резервациите, които той/тя е извършил/а, и не може да прехвърля тези кредити. 3.7. Ако Потребителят избере Портфейла, който е сред опциите за извършване на плащания, когато той/тя извършва пътуване и/или резервация чрез Приложението и стигне до етапа на приключване, стойността на съответното пътуване и/или резервация ще бъде събрана от БинБин от Портфейла на Потребителя. Ако Портфейлната сметка на Потребителя няма салдо, равно на стойността на пътуването и/или резервацията, плащането не може да бъде извършено с Портфейла и ще бъдат предпочетени други налични платежни методи. 3.8. БинБин ще събира от Портфейла единствено стойността на пътуването и/или резервацията, като остатъчната сума ще продължи да бъде защитена в Портфейла. 3.9. БинБин ще има възможността да събира автоматично неплатени такси за обслужване („Размер на вземанията“), възникнали от предишни пътувания на Потребителя, от Портфейлната сметка на Потребителя, ако в нея има достатъчно салдо, без да се търси одобрението на Потребителя. 3.10. Потребителят ще има възможност да плати неустойките, които са начислени по неговата/нейната Портфейлна сметка, в случай че Потребителят наруши правилата и законите в договора и/или предадени чрез Приложението, както е предвидено в Член 19 от Договора с потребител, озаглавен „Такси и неустойки“. Не е възможно Потребителят да се възползва от Услугите, без да е платил съответните неустойки. 3.11. БинБин ще има възможност да извършва частични събирания от Портфейлната сметка във връзка с неустойките и вземанията, начислени на Потребителя. 3.12. Ако Потребителят избере опцията за „автоматично презареждане“, когато зарежда определено салдо в своята Портфейлна сметка, предпочитаната сума ще бъде зареждана автоматично в неговата Портфейлна сметка чрез теглене от кредитната или дебитната карта, посочена в системата, ако спадне под салдото, посочено в Приложението. 3.13. Потребителят ще управлява своята Портфейлна сметка чрез Приложението и ще извършва вноски и плащания чрез Приложението. 3.14. Ако стойността на Услугите, използвани от Потребителя чрез Приложението, бъде отменена по-късно поради някаква причина, БинБин ще възстанови разходите за съответните Услуги по Портфейлната сметка. 3.15. БинБин има правото едностранно да закрие, преустанови и прекрати тази услуга. В такъв случай салдото, принадлежащо на Потребителя, ще бъде възстановено по кредитната или дебитната карта, с която Потребителят е извършил плащането. Няма да бъдат извършвани никакви плащания по друга кредитна или дебитна карта. 4. Задължения на Потребителя 4.1. Докато Потребителят използва услугите за Портфейл, Разпоредбите на Договора с краен потребител, представен на и приет от Потребителя по време на регистрацията в приложението на БинБин, остават в сила; Можете да се регистрирате за Портфейла, като въведете еднократната парола, която ще бъде изпратена до вашия мобилен телефон; докато създавате Портфейлната сметка, декларираният телефонен номер ще бъде отчетен при създаването на Портфейлната сметка; Той/тя носи лична отговорност за всякакви трансакции, които ще бъдат извършени с мобилен телефон, регистриран чрез Портфейла; Можете да извършвате покупка чрез Портфейла само ако в него има достатъчно салдо, като в случай на недостатъчно салдо няма да можете да използвате опцията за плащане с Портфейла; Имуществените и неимуществените права на услугите и софтуера, предоставени от БинБин под формата на обработване, възпроизвеждане, разпространение, представяне и предаване на обществото съгласно ЗАПСП, принадлежат на БинБин; Няма да подвежда БинБин под отговорност за каквито и да е щети, които могат да възникнат поради неоторизирано използване на Портфейла на Потребителя; ще отговаря за защитата на потребителския акаунт, създаден за Системата за портфейл (включително съответното потребителско име и парола), и цялата информация, която може да бъде свързана с акаунта, и няма да ги споделя с трети лица; БинБин няма да бъде подвеждано под отговорност за каквито и да е щети, които могат да възникнат, ако информацията бъде загубена, открадната или използвана по неоторизиран начин поради неизпълнение на това задължение за поверителност, като БинБин няма да поема никаква отговорност; БИНБИН може да следи цялата система по всяко време или непрекъснато, има правото да записва операциите, които следва да бъдат извършени; БИНБИН има правото да извършва необходимите намеси и да отстрани Потребителя от услугата, както и да прекрати неговото/нейното членство, ако той/тя действа противно на правилата, Информация за всички видове трансакции, извършени в рамките на обхвата на този Договор, може да бъде споделяна със съответните институции и организации и/или използвана, след като бъде анонимизирана, от БинБин за изпълнение на неговите юридически задължения; 4.2. Възстановяването на салдо, което следва да бъде извършен спрямо Потребителя, ще бъде извършено единствено по кредитната или дебитната карта, от която е извършено зареждането. Възстановяването на парични средства, което следва да бъде извършено по кредитната карта, с която е извършено зареждането, не може да бъде по-голямо по размер от зареждането, извършено със съответната кредитна карта. 4.3. Потребителят може да избере да върне баланса в Портфейла на кредитната карта или дебитната карта, от която е извършил плащането, или да запази сумата в портфейл, като уведоми за това Бинбин, като в този случай Потребителят приеме, декларира и се задължи, че няма да има никакви претенции спрямо БинБин. 4.4. Във всеки случай отговорността на БИНБИН спрямо Потребителя е същата като стойността на салдото, което е налично в Портфейла. 5. Права и правомощия на БинБин 5.1. Портфейлът на БинБин предлага лесна възможност за плащане на Потребителите на БинБин, която може да бъде използвана единствено за плащания към БинБин във връзка с неговата услуга. 5.2. Салдото в Портфейла на Потребителя е прехвърлено само и единствено от кредитната или дебитната карта на Потребителя, като БИНБИН няма задължение да извършва плащания за тази сметка. 5.3. БинБин не носи отговорност за трансакциите, които следва да бъдат извършени чрез Портфейла, като Потребителят носи цялата отговорност за всякакви щети, възникнали от нарушаване на задълженията, предвидени в Член 4 от този Договор, използване на Портфейлната сметка от трети лица и споделяне на еднократната парола, която следва да бъде изпратена до мобилния телефон, с трети лица. Защитата на информацията за достъп до Портфейлната сметка на Потребителя и предприемането на мерки за предотвратяване на нейното използване от други лица са в обхвата на отговорност на Потребителя, като БинБин не носи отговорност за каквито и да е щети, които могат да възникнат. 5.4. За да извърши определено плащане чрез Портфейл, Потребителят трябва да има достатъчно салдо в своя Портфейл. Потребителят ще има възможност да прехвърля парични средства към Портфейлната сметка, при условие че те не надвишават стойностите, обявени от БинБин. 5.5. Потребителите на БинБин се включват в Портфейла по заявка. Няма задължение за регистрация за Портфейл на БинБин. 5.6. БинБин може да преустанови временно или изцяло да прекрати функционирането на системата по всяко време. 5.7. БинБин може да преустанови временно или изцяло да прекрати възможността на заинтересованите Потребители да извършват плащания чрез Портфейла поради трансакции на Потребителите, които пораждат опасения относно сигурността. 5.8. БинБин няма да носи никаква отговорност спрямо своите Потребители или трети лица поради временното преустановяване или цялостното прекратяване на използването на Портфейла. 5.9. БинБин ще предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че Услугите, предлагани през приложението, се предоставят навреме, по безопасен начин и без грешки, че резултатите от използването на Услугата са точни и надеждни и че качеството на Услугата отговаря на очакванията, но не поема никакви задължения в тази връзка. 5.10. БинБин има правото да променя условията на този Договор по всяко време и без предизвестие, за да отговаря на бъдещите технически изисквания и закони, при условие че това не е в ущърб на Потребителите. В тази връзка БинБин може да извършва промени в изпълнението на този Договор, да изменя съществуващи членове или да добавя нови членове. 6. Плащане 6.1. Ако Потребителят зареди определено салдо в Портфейла чрез кредитна или дебитна карта, той/тя ще има възможност да използва Портфейла като удобен метод за извършване на плащания за Услугите, които ще използва чрез Приложението. Потребителят може да изпраща своите възражения и жалби относно трансакциите, които ще извършва с Портфейла, до БинБин незабавно чрез позвъняване на номер 070010279 или изпращане на електронно писмо до адрес support@binbinscooters.com. Задължително е жалбите относно трансакции, извършени чрез Портфейла, или относно сумата, платена на БИНБИН, да бъдат подавани незабавно. В противен случай БинБин има правото да отхвърли възражението, че в трансакциите има някаква грешка, и да не възстанови съответните парични средства. 6.2. Електронната фактура ще бъде удържана до стойността на пътуването, извършено срещу таксата, платена с Портфейла. 6.3. БинБин няма да носи отговорност за забавяния, причинени от непредвидени или непредотвратими обстоятелства, невъзможност за извършване на платежна трансакция или невъзможност за извършване на платежна трансакция за собствена сметка, или за щети, причинени в резултат от тях. 7. Юридически задължения Всички трансакции, породени от юридически промени, които ще бъдат осъществени извън обхвата на този Договор, са извън отговорността на БинБин и са отразени в Договора. 8. Възстановяване на салдо в Портфейла 8.1. Когато Потребителят желае да върне салдата в своята Портфейлна сметка, той има правото да създаде заявка за възстановяване като изпрати въпросната заявка за възстановяване до следния електронен адрес: support@binbinscooters.com. Ако Потребителят подаде такава заявка, Потребителят ще бъде информиран относно възстановените такси в рамките на 3-5 дни с писмо от следния електронен адрес: support@binbinscooters.com. След приключване на процеса по възстановяване сумата ще бъде върната в кредитната или дебитната карта в рамките на 2 до 10 дни, в зависимост от банката. 8.2. Сумата, която може да бъде възстановена, е текущото салдо на Потребителя в Портфейлната сметка на БинБин. Сумата, изразходвана от Потребителя, не може да бъде считана за възстановяване и не може да бъде възстановена. 8.3. БинБин не носи отговорност по никакъв начин за това, че процесът по възстановяване не може да бъде извършен поради факта, че кредитната и/или дебитната карта е отменена по причина, свързана с банката. 8.4. Ако процесът по възстановяване бъде завършен, лицето ще получи плащане за сметка на извършените разходи. 9. Лични данни Когато Потребителят стане член на Портфейла, за одобряване на Договора с потребител и по време на неговите/нейните движения в Уебсайта след получаване на членство, лични данни като име, фамилия, адрес на електронна поща, друг адрес/адреси, телефонен номер („Лични данни“) ще бъдат споделяни с администратора на данни БинБин. Той приема и декларира, че изрично дава своето съгласие за тяхното обработване, прехвърляне към трети лица и в чужбина в рамките на принципите, установени в Закона за защита на данните. Обработването на Лични данни, тяхното прехвърляне на трети лица и в чужбина се основава на правоотношението, установено между Потребителя и БинБин. Лични данни могат да бъдат обработвани, прехвърляни на трети лица и в чужбина или използвани чрез анонимизиране от БинБин и свързани лица на БинБин в рамките на това договорно взаимоотношение и от делови партньори, с които БинБин и неговите свързани лица имат договорно взаимоотношение, за цели като маркетинг, анализ и статистика. 10. Приложимо право, компетентни съдилища и служби по правоприлагане Този Договор се урежда от законите на Република Турция. Анадолските съдилища и служби по правоприлагане в Истанбул са оправомощени да разрешават всякакви спорове, които могат да възникнат от изпълнението на този Договор. 11. Принудително изпълнение Този Договор влиза в сила между страните онлайн и безсрочно, считано от момента, в който Потребителят зареди определено салдо в Портфейла чрез Приложението за Потребители на БИНБИН. 12. Прекратяване Страните могат да прекратят този Договор по всяко време и без каквито и да е задължения за обезщетение срещу БинБин. Правата за вземания на страните една спрямо друга няма да бъдат засегнати в момента на прекратяване на Договора.