Privacy Policy

POLITIKA PRIVATNOSTI ZA KORISNIKE BINBIN BH D.O.O. Molimo pažljivo pročitajte ovaj dokument. On sadrži Politiku privatnosti za korisnike “BinBin BH” d.o.o., korisnike njihove web stranice binbin.tech i korisnike mobilne aplikacije BINBIN Scooters (u daljem tekstu „Politika”) i ima za cilj objasniti našu praksu vezano za obradu ličnih podataka u kontekstu usluga koje pružamo i aktivnosti koje obavljamo. Politika je izrađena u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju istih. podataka, te ukidanje Direktive 95/46 / EZ (Uredba) i Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Sl. novine BiH 49/06 i 76/11). Opće odredbe 1. 1. U vezi s pružanjem svojih usluga i obavljanjem svojih aktivnosti, “BinBin BH” d.o.o. (“BINBIN” / “mi”), u svojstvu voditelja obrade podataka, obrađuje lične podatke svojih korisnika – fizičkih osoba, kao i lične podatke drugih pojedinaca navedenih u nastavku (“Subjekti podataka” / “vi”), u skladu s pravilima i načelima iz ove Politike. 2. “BinBin BH” d.o.o. je društvo sa sjedištem u ulici Munira Gavrankapetanovića 16, Ilidža, ID broj 4203023130001, PDV broj 203023130001, email adresa support@binbinscooters.com, web stranica binbin.tech. Subjekti podataka 3. U vezi s pruženim uslugama obrađujemo informacije o sljedećim Subjektima podataka: (a) pojedinci koji posjećuju ili se registriraju putem web stranice binbin.tech ili aplikacije (u daljem tekstu zajedno označene kao „Aplikacije“); (b) pojedinci koji kupuju putem aplikacija, u svoje ime ili za račun druge fizičke ili pravne osobe (ako je to moguće i dopušteno prema našem Korisničkom ugovoru); (c) pojedinci koji koriste usluge koje pružamo, uključujući najam električnih skutera prema našim općim uvjetima iz Korisničkog ugovora i povezane usluge, uključujući pojedince koji zastupaju ili djeluju na drugi način u ime pravnih osoba koje koriste navedene usluge; (d) pojedinci koji su, u svoje ime ili u ime druge osobe, uputili upite (uključujući, ali ne ograničavajući se, putem e-pošte, faksa, telefona ili druge), zahtjeve, signale, žalbe ili drugu korespondenciju BINBIN-u. Kategorije ličnih podataka 4. Informacije (kategorije i lični podaci) koji se odnose na subjekte obrade podataka koji su procesuirani od strane BinBin BH d.o.o. u skladu sa ovom politikom mogu uključivati sljedeće: Kategorije podataka Tipovi podataka U vezi s uslugama iznajmljivanja kao i funkcionalnostima aplikacije, uključujući za potrebe automatskog prepoznavanja lica između identifikacionog dokumenta i slike lica • identifikacijski podaci: puno ime primatelja; datum rođenja; spol; nacionalnost; nacionalni identifikacijski broj (kao što je JMB za BiH državljane ili identifikacijski broj za strance) broj ličnog dokumenta i datum izdavanja; datum isteka osobne isprave; država koja je izdala osobnu ispravu; porezni broj; potpis;broj telefona; email adresa; adresa; posebne ponude i preferencije; • podaci za kontakt: puno ime; adresa; email adresa; telefonski broj; • podaci za kupnju usluge: nazivi, datum i sat kupnje; adresa; e-mail; telefon; ponude i preferencije; • informacije iz zapisnika prijave (ako je primjenjivo), zapisnika poslužitelja, vatrozida web aplikacija i drugih uređaja koji spadaju u ovu kategoriju: datum i vrijeme, IP adresa, URL, informacije o pregledniku i uređaju; • Kolačići: Rad web stranice zahtijeva korištenje kolačića. Detaljan opis korištenih kolačića, njihovu oznaku i informacije koje se obrađuju pomoću kolačića možete pronaći u BinBin-ovim Pravilima o kolačićima, dostupnim na: support@binbinscooters.com • Kopije ličnih dokumenata i slika lica; Podaci koji se odnose na plaćanja i izdavanje računa informacije o načinu plaćanja (kreditnom karticom, itd.); informacije o dospjelim i izvršenim plaćanjima; podatke o dospijeću plaćanja i dospjelim/nepodmirenim dugovanjima; bankovni podaci (kreditna kartica); valuta plaćanja; broj, datum isteka i nositelj kreditne/debitne kartice; CVC kod; podaci sadržani na uplatnici; autorizacijski listići (potpisani). U slučajevima kada subjekt podataka predstavlja drugu osobu (npr. društvo): podatke o zastupanoj osobi i svojstvu zastupnika (uključujući radno mjesto, poziciju), kao i podatke o naručenim uslugama/podnesenim nalozima u tom svojstvu. Odnosno, u slučajevima kada usluge naruči osoba koja nije subjekt podataka u ime ispitanika – u kojem svojstvu će subjekt podataka koristiti usluge, ko je naručio usluge, ko će izvršiti plaćanje itd. ( na primjer, u slučaju smještaja organiziranog od strane poslodavca ili poslovnog partnera subjekta podataka itd.). Samo u kontekstu korištenih usluga i lokacije korištenog vozila. Lokacija korisnika se ne prati niti bilježi Lokacija U vezi s problemima, pritužbama, aplikacijama, zahtjevima i signalima (uključujući slobodni tekst) nestrukturirane informacije sadržane u odgovarajućim pritužbama, aplikacijama, zahtjevima i signalima, uključeno je snimanje glasa; podaci o ponašanju operativni sustav, preglednik ili drugi korišteni uređaj; Nadzor i sigurnost 5. Možemo primijeniti sigurnosne mjere uključujući 24-satni sustav videonadzora uređaja za snimanje i pohranu podataka radi osiguranja fizičke sigurnosti od prekršaja na zgradama i gradilištima, te zaštite života i zdravlja građana. 6. Videonadzor i video snimanje mogu se obavljati u javno dostupnim zonama i prostorima u zgradama BINBIN-a te u zonama i prostorima s isključivim pristupnim režimom. Ukoliko se to ne može izbjeći postavljanjem uređaja za video nadzor, moguće je da oni snimaju i dio ulice ispred prostorija BINBIN-a, ali to je napravljeno slučajno i nije svrha video nadzora. U WC-ima, sobama za rekreaciju i sl. nema videonadzora. Podaci o aktivnostima video nadzora pohranjuju se u zasebnoj zaključanoj prostoriji s ograničenim pristupom. Evidencija se pregledava samo nakon nesreće (kao što je incident, nezakonita radnja zaposlenika, klijenta ili treće osobe) budući da će se odgovarajući dio snimke arhivirati i pohraniti na razdoblje potrebno da izvršimo svoje prava. 7. Na vidljivim mjestima dostupne su informativne ploče za obavještavanje subjekata podataka i drugih posjetitelja da se koriste tehnička sredstva za nadzor i kontrolu te pružanje svih drugih povezanih informacija. Izravni marketing i statistički podaci 8. Mi, odnosno druga društva povezana s nama ili naši partneri, možemo obrađivati sljedeće vaše lične podatke: imena; telefonski broj; adresa; email adresa; informacije o vrsti i broju korištenih i preferiranih usluga koje pružamo i drugi podaci izričito navedeni u dodatnoj suglasnosti za potrebe izravnog marketinga, kao što je ponuda roba i usluga, uključujući robu i/ili usluge koje nude druge osobe, provođenje upita te ankete u svrhu poboljšanja kvalitete pruženih usluga i sl. u okviru odgovarajuće suglasnosti. 9. Ako se lični podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na takvu obradu ili povući svoju suglasnost za obradu. U takvim slučajevima obrada ličnih podataka u takve svrhe se prekida. 10. Pružanje prometnih rješenja dovodi do potrebe za razmjenom podataka sa univerzitetima, općinama, nevladinim organizacijama u vezi s mjerama zelene učinkovitosti. Podaci koji im se mogu dati uključuju: (a) Informacije o korištenju – dnevno, mjesečno, godišnje; (b) ukupne prijeđene udaljenosti; (c) GPS pokrivenost skutera; (d) Skraćeno vrijeme putovanja; (e) Smanjene emisije CO; Svrha obrade ličnih podataka 11. Gore opisane informacije prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo u svrhe predviđene ovom Politikom, koje, ovisno o pravnoj osnovi za obradu, mogu biti: (a) svrhe povezane s poštivanjem zakonskih obveza BINBIN-a; (b) svrhe koje se odnose na i/ili potrebne za izvršavanje ugovora sklopljenih s nama ili za poduzimanje koraka na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (c) svrhe povezane s našim legitimnim interesom ili trećim stranama; (d) svrhe za koje je subjekt podataka dao dozvolu za obradu svojih podataka. Pružanje ličnih podataka i posljedice odbijanja 12. Jasno ukazujemo, gdje je to primjenjivo i na prikladan način, je li pružanje odgovarajućih podataka i/ili dokumenata obvezno ili predstavlja uvjet neophodan za sklapanje ili izvršenje ugovora, kao i posljedice odbijanja dati takve podatke. Svako odbijanje davanja podataka i dokumenata označenih kao obvezne može se pokazati kao smetnja u pružanju naše usluge za zadovoljenje i izvršenje podnesenih zahtjeva, zahtjeva, signala itd., što nas oslobađa odgovornosti za neizvršenje. Ostali izvori ličnih podataka 13. U određenim slučajevima, lični podaci koje obrađujemo ne prikupljaju se i ne primaju izravno od ispitanika relevantnih podataka, već od trećih strana, kao što su: (a) osobe koje predstavljaju, rade za ili na drugi način surađuju s subjektom podataka; (b) organizatori događaja – s obzirom na informacije o sudionicima događaja; (c) poslovni partneri (npr. stranice; agencije, druge osobe koje pružaju posredničke usluge u kontekstu naručivanja drugih usluga, itd.) BINBIN-a; (d) nadležna državna i pravosudna tijela. Kategorije primatelja ličnih podataka. Procesori podataka 14. Ne otkrivamo lične podatke o subjektu podataka trećim stranama osim ako: (a) je to potrebno za usklađenost s našom zakonskom obvezom – poput nadležnih državnih, općinskih ili pravosudnih tijela, revizora; (b) je to izričito predviđeno u Politici privatnosti i/ili općim uvjetima (ugovoru) za korištenje naših usluga – kao što su obrađivači podataka koje smo mi dodijelili, tvrtke za naplatu potraživanja; (c) je to potrebno za pružanje naših usluga – kao što su banke i pružatelji platnih usluga, pružatelji poštanskih i dostavnih usluga, naši poslovni partneri kao što su: stranice; agencije i drugi prodavači ili druge prateće usluge; (d) Subjekt podataka je dao svoj izričit pristanak – osobama koje su navedene u relevantnom privolu (npr. naše povezane strane, naši poslovni partneri, itd.); (e) je to potrebno za zaštitu naših prava i legitimnih interesa ili trećih strana ili Subjekta podataka – kao što su državni, općinski i pravosudni organi, privatni i javni pravosudni izvršitelji, advokati; (f) u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 15. Za svrhe navedene u ovoj Politici, BINBIN može aktivnosti pohrane i obrade podataka dodijeliti trećim stranama – obrađivačima podataka, u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i drugim primjenjivim pravilima zaštite ličnih podataka. Kada se lične podatke otkrivaju i obrađuju obrađivači podataka, takvo otkrivanje i obrada provodit će se samo u mjeri iu iznosu koji je potreban za obavljanje zadataka koje smo mi dodijelili. Obrađivači podataka djeluju u naše ime i dužni su obrađivati ličnr podatke samo uz strogo poštivanje naših uputa. Obrađivači podataka nemaju pravo koristiti ili na drugi način obrađivati informacije u druge svrhe osim u svrhe navedene u ovoj Politici. 16. BINBIN će prenijeti pohranu i obradu vaših ličnih podataka jedinom vlasniku BINBIN-a - BIN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHIR TEKNOLOJILERI ANONIM ŞIRKETI, dioničko društvo osnovano u skladu sa zakonima Turske, Istanbul Trgovački registar / Registarski broj: 205981 : SarayMahallesi, Sanayi Caddesi, No 54/2 Ümraniye / İstanbul Turska i preko nje - s organizacijama / subjektima za osnovnu pohranu i obradu podataka za naše potrebe. Ti subjekti nisu sa sjedištem u EU i BINBIN je poduzeo sve potrebne mjere za adekvatne mjere zaštite, uključujući i sklapanje sporazuma za provedbu odobrenih od strane EU standardnih ugovornih klauzula za zaštitu podataka. Svi subjekti izvan EU koji pohranjuju/imaju pristup podacima implementirali su TIER III i ISO 27001, ISO 50001, ISO 10002, ISO 22301, ISO 9001. Period zadržavanja 17. Podatke o subjektu podataka obrađujemo i pohranjujemo dok ne postignemo relevantne svrhe za koje se prikupljaju i obrađuju. U skladu s primjenjivim zakonodavstvom, obrađujemo i pohranjujemo podatke o subjektu podataka u sljedećim razdobljima: Vrsta podatka Period zadržavanja Podaci koji se odnose na obveze prema Zakonu o zaštiti potrošača i važećim zakonima za usluge (uključujući imena klijenata i sve povezane podatke) 5 kalendarskih godina Informacije koje se odnose na tražene i kupljene usluge, događaje, uključujući one koji se odnose na njihovo otkazivanje (ako uključuju povrat unaprijed plaćenih iznosa i/ili odbitak dospjelih iznosa) Od izvršenja odgovarajuće kupnje/zahtjeva do 5 /pet/ godina od rezervacije/kupnje/završetka ugovora/otkaza. U slučajevima kada se usluge traže i koriste na temelju dugoročnog ugovora, rok počinje teći od potpunog izvršenja i/ili raskida ugovora. Financijski i računovodstveni dokumenti; fakture; autorizacijski listići; druge informacije vezane uz poreznu kontrolu i kontrolu osiguranja. Do 10 /deset/ godina od početka godine nakon godine u kojoj dospijeva isplata iznosa za odgovarajuću godinu . Nestrukturirana komunikacija, korespondencija, pritužbe, signali, glasovni zapisi itd. kao i svi drugi podaci koji nisu izričito navedeni 5 godina U slučajevima kada se korespondencija odnosi na dugoročni ugovor, rok počinje teći od potpunog izvršenja i/ili raskida ugovora. Dnevnici sustava. Dnevnici koji se odnose na sigurnost, tehničku podršku itd. (mogu sadržavati informacije kao što su: datum i vrijeme, IP adresa, URL, informacije o verziji preglednika i uređaju) Do 5 godina Podaci iz video zapisa 2 mjeseca Podaci s kartica s povratnim informacijama/ocjene klijenata Podaci s povratnih kartica popunjavaju se u internim sustavima BINBIN-a u potpuno anonimiziranom obliku (samo povratne informacije, komentari i preporuke) bez ikakvih podataka o osobi koja je dala povratnu informaciju. Nakon toga povratne kartice se odmah uništavaju. Do 30 dana nakon što su popunjeni Lični podaci uključuju ocjene klijenata, objavljeni na web stranicama, pohranjuju se za razdoblja koja su navedena na relevantnim web stranicama Podaci se obrađuju na temelju izričitog pristanka subjekta podataka Od trenutka dobivanja dozvole do njenog povlačenja od strane subjekta podataka Lični podaci iz ove Politike također se mogu obraditi dulje od prethodno navedenih ako je to potrebno za postizanje ciljeva navedenih u njima ili za zaštitu prava i/ili legitimnih interesa (uključujući u pravnim postupcima) BINBIN-a. ili ako je važećim zakonodavstvom predviđena obrada podataka na duži period. Prava subjekata podataka u vezi s njihovim ličnim podacima 18. U vezi s obradom ličnih podataka koji se odnose na njega/nju, svaki ispitanik ima sljedeća prava: (a) pravo na pristup i informacije – da dobije informacije o obradi njegovih/njezinih ličnih podataka od nas i da ima pristup obrađenim ličnim podacima; (b) pravo na ispravak – zahtijevati da se njegovi/njezini lični podaci isprave i dopune ako su podaci netačni ili nepotpuni; (c) pravo na brisanje – zahtijevati brisanje svojih ličnih podataka ako za to postoje razlozi predviđeni Uredbom; (d) pravo na ograničenje obrade ličnih podataka – zahtijevati da ograničimo obradu njegovih/njezinih ličnih podataka u granicama predviđenim Uredbom ako postoje razlozi za to navedeni u njoj; (e) pravo obavijestiti treće strane – zahtijevati od nas da obavijestimo treće strane kojima su otkriveni njegovi/njezini lični podaci o bilo kakvom ispravljanju, brisanju ili ograničenju obrade njegovih/njezinih ličnih podataka osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nerazmjerno trud od nas; (f) pravo na prenosivost podataka – primanje ličnih podataka koji se odnose na njega/nje i koje nam je dao, u strukturiranom, uobičajeno korištenom, strojno čitljivom formatu, kao i da ima pravo na prijenos takvih podataka drugom kontroloru bez ikakvih smetnji s naše strane; (g) pravo da ne bude podvrgnut automatiziranoj odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (tj. obradi bez ljudske intervencije), uključujući profiliranje u smislu Uredbe. Mi u BINBIN-u koristimo programe za automatiziranu obradu ličnih podataka i donošenje odluka, uključujući vaše profiliranje; (h) pravo na povlačenje dozvole za obradu – ako se obrada ličnih podataka temelji isključivo na dozvoli koju je dao subjekt podataka, isti ima pravo povući svoju dozvolu u bilo kojem trenutku. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju dozvole prije njenog povlačenja; (i) pravo na prigovor - Subjekt podataka ima pravo prigovoriti, iz razloga koji se odnose na njegovu/njezinu posebnu situaciju, u bilo koje vrijeme na obradu ličnih podataka koji se na njega/nju odnose, uključujući profiliranje u smislu Uredbe, na temelju o javnom interesu, vršenju službenih ovlasti i legitimnim interesima BINBIN-a ili treće strane. U tim slučajevima više nećemo obrađivati lične podatke osim ako ne pokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama ispitanika ili gdje je to potrebno za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. 19. Subjekt podataka može ostvariti svoja prava na zaštitu ličnih podataka ličnim podnošenjem pisanog zahtjeva na adresu navedenu u točki 2. ove Politike ili slanjem pisanog neanonimnog zahtjeva poštom. 20. Subjekt podataka može ostvariti prava koja se odnose na svoje lične podatke i preko izričito ovlaštene osobe (uz punomoć ovjerenu kod notara). Dio prava također se može ostvariti putem funkcionalnosti dostupnih na web stranici. Sigurnost podataka 21. Poduzet ćemo razumne mjere za: (a) zaštitu ličnih podataka od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, promjene ili uništenja i (b) održavanje tačnih i ažuriranih ličnih podataka, prema potrebi. Također zahtijevamo od pružatelja usluga, s kojima dijelimo lične podatke, da poduzmu mjere analogne našima za pružanje povjerljivosti vaših ličnih podataka. Takva je zaštita uspostavljena u odnosu na podatke koje čuvamo elektronički ili na papirnom primjerku. Pristup vašim ličnim podacima ograničen je na određeno osoblje ili predstavnike. Osim toga, koristimo općeprihvaćene tehnike za zaštitu informacija kao što su vatrozidovi, kontrola pristupa itd. Međutim, nažalost, ne postoji sigurnosni sustav ili sustav za prijenos podataka na mreži, koji je zajamčeno potpuno zaštićen, a u slučaju provale , odgovorni smo da se obratimo predmetnim osobama i tijelima. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu 22. Svaki subjekt podataka ima pravo uložiti prigovor tijelu za nadzor osobnih podataka. Nadzorno tijelo u Bosni i Hercegovini je: AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA BIH Address: Dubrovačka broj 6, 71 000 Sarajevo Pojašnjenja i dodatne informcije 23. Subjekt podataka može tražiti pojašnjenja u vezi sa sadržajem, razlozima i načinom ostvarivanja svojih prava iz ove Politike, kao i sve dodatne informacije o svojim pravima u vezi s obradom ličnih podataka od strane BINBIN-a na kontakt podacima navedeno u tački 2. gore. Ovu Politiku privatnosti izradio je BINBIN u svojstvu voditelja obrade podataka kako bi ispunio svoje obveze pružanja informacija ispitanicima prema čl. 13. i čl. 14. Uredbe (EZ) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/ EC (Opća uredba o zaštiti podataka). Zadržavamo pravo povremeno ažurirati i dopunjavati ovu Politiku privatnosti kako bi odražavala sve promjene u načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke ili promjene vaših zakonskih zahtjeva. U slučaju takvih izmjena, objavit ćemo izmijenjenu verziju Pravila privatnosti na našoj web stranici i stoga vas molimo da povremeno pregledavate njihov sadržaj. Ova Politika privatnosti stupa na snagu 01.06.2022.